Regulamin

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego pedzledomakijazu.com;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod pedzledomakijazu.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy REXO, ul. Towarowa 26/50, 43-300 Bielsko-Biała a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: pedzledomakijazu.com.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.pedzledomakijazu.com, prowadzony jest przez firmę REXO, ul. Towarowa 26/50, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 937-256-86-12, BDO: 000006471.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci
  2. przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, JavaScript, CSS
  3. włączona obsługa plików Cookies oraz JavaScript
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu pedzledomakijazu.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Klient podczas składania zamówienia może wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Zgoda na otrzymywanie faktury elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 10. Zgoda Klienta na otrzymywanie faktur elektronicznych nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 11. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury elektroniczne, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane, wskazane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia, jako właściwe do wystawienia faktury VAT
 13. Każda faktura elektroniczna będzie dostarczona na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia. Zmiana adresu e-mail wymaga pisemnego powiadomienia Sprzedawcy. Jeśli Klient nie powiadomi Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail, korespondencja będzie kierowana na dotychczasowy adres e-mail i uważa się ją za prawidłowo doręczoną.
 14. Klient może zrezygnować z otrzymywania faktur elektronicznych, wysyłając pisemne oświadczenie w formie papierowej na adres e-mail: bok@rexo.com.pl.
 15. Jeśli Klient wybierze transakcję systemem płatności elektronicznych, jako sposób płatności za zamówienie, Sprzedawca doliczy opłatę równą kosztom jej realizacji. Opłata jest liczona od łącznej wartości brutto zamówienia wraz z kosztami wysyłki. Wysokość opłaty o której mowa powyżej jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. REXO może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez REXO za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię REXO.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody REXO.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Rexo,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.pedzledomakijazu.com, dokonać wyboru towaru ew. kolorystyki podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” .
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z REXO Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość zawierającą podstawowe informacje na temat założonego zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu pedzledomakijazu.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się wybraną przez klienta formą przesyłki. Do wyboru klient ma:
   1. List polecony ekonomiczny, paczka polecona priorytetowa – realizowane za pomocą Poczty Polskiej
   2. Kurier Pocztex48 –  realizowany za pomocą Poczty Polskiej
   3. Kurier – realizowany za pomocą firmy Pocztex
   4. Pobranie – Pocztex24, Pobranie – Pocztex48 – realizowany firmą Poczty Polskiej (Pocztex). W razie problemów z nadaniem przez Pocztex wyślemy paczkę do Państwa przez firmę GLS bądź DPD.
  3. Koszty dostawy podane są na stronie www.pedzledomakijazu.com Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
  4. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Staramy się aby 80-90% paczek zostało wysłanych do 48 godzin od momentu:
   1. Zaksięgowania przelewu (w przypadku zamówień przedpłaty)
   2. Otrzymania zamówienia (zamówienie za pobraniem)
 1. W przypadku zamówień pre-order czas dostawy zostaje podany przy każdym produkcie. Istnieje możliwość, że termin zostanie przesunięty o czym niezwłocznie Klient zostanie poinformowany, drogą mailową, telefoniczną lub sms-em na numer podany w zamówieniu.
 2. W przypadku braku zamówionego przez Klienta towaru, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Klientem w celu zamiany wybranego produktu bądź zwrotu pieniędzy na ustalone przez Klienta konto.
 3. Czas dostawy jest uzależniony od przewoźnika i sposoby wysyłki.
 4. Pobranie – Pocztex24 oznacza, że paczka zostaje spakowana od 24-48 godzin od momentu złożenia zamówienia z wyłączeniem dni wolnych od pracy tj. (weekendów, świąt i innych ustawowo wolnych dni) + jest szybszą formą dostawy do klienta niż Pocztex48.
 5. Pobranie – Pocztex48 oznacza, że paczka zostaje spakowana od 48-72 godzin od momentu złożenia zamówienia z wyłączeniem dni wolnych od pracy tj. (weekendów, świąt i innych ustawowo wolnych dni).
 6. Czas pakowania paczek podany w pkt. 5-6 może zostać wydłużony ze względu na sytuacje nadzwyczajne. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani wszystkimi możliwymi środkami komunikacji.

 

 1. Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego 30 2490 0005 0000 4530 2537 2414,
  2. płatnością w systemie payU, przelewy24,
  3. podczas odbioru towaru u kuriera,

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@rexo.com.pl
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. LINK Mogą Państwo również wysłać nam jakiekolwiek inne oświadczenie drogą elektroniczną o odstąpieniu od umowy. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. W momencie przyjęcia paczki ze zwrotem poinformujemy Państwa o tym fakcie.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy paczkę ze zwracanym towarem od Państwa. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Proszę odesłać nam Towar na adres:    REXO, ul. Towarowa 26/50, 43-300 Bielsko-Biała, nr. tel. 22 122-02-45, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 1. Odstępując od umowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie Art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer rachunku bankowego przez REXO, ul. Towarowa 26/50, 43-300 Bielsko-Biała w celu zwrotu należności za zakupiony towar w wyniku odstąpienia od umowy.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat na mocy przepisów podatkowych „art. 112 ustawy o podatku towarów i usług”. Mają Państwo również prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie danych jest dobrowolne jednak ich podanie jest niezbędne w celu dokonania zwrotu i wypłaty należności. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych jest brak możliwości zwrotu należności.

 

 1. Reklamacje dotyczące Towarów
 2. REXO jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres bok@rexo.com.pl. REXO zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

 1. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy REXO a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy REXO a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę REXO.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. Dane osobowe i polityka prywatności (RODO)

 

I Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
 2. Kim jesteśmy
 3. Właścicielem strony internetowej www.pedzledomakijazu.com oraz administratorem danych osobowych jest Radosław Gałuszka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą REXO z siedzibą w 43-300 Bielsku-Białej, ul. Towarowa 26/50 , NIP 9372568612, BDO: 000006471, REGON: 243128163, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe klientów

 1. Sklep internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika (osobiście bądź online). Są to między innymi:
  1. dane umożliwiające identyfikację użytkownika (na przykład, imię, nazwisko, miejscowość, adres dostarczenia przesyłki, państwo, dane kontaktowe, telefon, adres e-mail itd.);
  2. informacje dotyczące transakcji (na przykład dane dotyczące płatności lub karty płatniczej (debetowej, kredytowe), informacje dotyczące zakupów, zamówień, zwrotów, itd.);
  3. dane dotyczące połączenia, typu urządzenia, z którego użytkownik korzysta z naszej strony, geolokalizacyjne, itp.
  4. informacje handlowe (np., czy użytkownik jest w bazie naszego Newslettera),
  5. dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika.
 2. Są one niezbędne do poprawnego wykonania złożonego przez klienta zamówienia. Oczywiście klient ma prawo nie zaznaczać wszystkich pól podczas rejestracji bądź składania zamówienia, jednak możliwe, że nie będzie mógł poprawnie korzystać ze strony oraz dokonać zamówienia produktów. Zawartość sklepu można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 3. Przykładowe cele przetwarzania Państwa danych:
 4. Zarządzanie rejestracją na sklepie – daje dostęp do funkcji, które są dostępne dla zarejestrowanego użytkownika. Konto zarejestrowanego użytkownika można w każdej chwili usunąć, kontaktując się z nami za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 5. Poprawne wykonanie umowy sprzedaży bądź świadczenia usług
  1. Dane przetwarzane są w celu informowania użytkownika o aktualizacjach na stronie, przekazania informacji związanych z zamówionymi produktami czy usługami, kontaktu za pomocą telefonu, sms bądź e-mail w celu omówienia zamówienia,
  2. Zarządzanie płatnościami – Dane przetwarzane są w celu obsługi płatności za zakupione produkty (na przykład we współpracy z PayU, Paypalem, IdeaBankiem)
  3. Obsługa wysyłek i zwrotów – Dane przetwarzane są w celu poprawnej obsługi wysyłek, zwrotów, reklamacji, rękojmi oraz innych posprzedażowych usług.
  4. Wystawianie dokumentów sprzedażowych – Dane przetwarzane są w celu wystawiania paragonów, faktur, faktur korygujących oraz not korygujących.
 6. Obsługa zapytań, wniosków i żądań przekazywanych za pomocą dostępnych środków przekazu do Biura Obsługi Klienta
  1. Dane przetwarzane są celu poprawnej informacji klientów – Zbieramy minimalną oraz niezbędną ilość danych.
 7. Cele marketingowe
  1. Doradztwo, sprzedaż komplementarna – Dane przetwarzane są w celu doradztwa na temat produktów, które Państwo zakupili ew sprzedaży dodatkowych niezbędnych akcesoriów do produktów zamówionych przez Państwa.
  2. Newsletter – Jeżeli użytkownik zapisze się do naszego Newslettera będziemy przetwarzać jego dane osobowe w celu wysyłania indywidualnie dopasowanych ofert dotyczących naszych produktów lub usług, za pośrednictwem e-mail, sms, telefon jeżeli użytkownik wyrazi taką zgodę. Ponadto jeżeli użytkownik wyrazi zgodę będziemy wysyłać takie powiadomienia za pomocą tzw. Push na telefonach bądź stronie internetowej.

Ważne: Powyższy rodzaj przetwarzania danych niesie za sobą profilowanie użytkownika, aby móc określić jakie są jego preferencje oraz jakie produkty odpowiadają danej osobie najbardziej. Dzięki temu możemy wysłać odpowiednie informacje lub promocje bazując na wcześniejszych zakupach oraz preferencjach odwiedzanych podstron na sklepie. Dzięki tym aspektom będziemy sugerować, produkty, które mogą zainteresować klienta.

Możliwość rezygnacji klienta z newslettera: użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera. W przypadku chęci usunięcia z bazy prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem bok@rexo.com.pl

 1. Cele statystyczne, jakościowe i badania użyteczności strony
  1. W przypadku korzystania z naszego sklepu internetowego, informujemy, iż będziemy przetwarzać dane użytkowników w celach statystycznych, analitycznych abyśmy mogli dowiedzieć się co naszym klientom podoba się na naszych stronach najbardziej.

V . Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

 1. Aby osiągnąć wyżej wymienione cele niezbędne jest udostępnienie danych osobowych podmiotom współpracującym z firmą REXO, które wspierają nas świadcząc usługi:
  1. Finansowe (IdeaBank, T-Mobile, PayU, Przelewy24, Paypal, itp)
  2. Technologiczne (Facebook, Google, Baselinker, Home.pl, Nazwa.pl, Hekko.pl )
  3. Logistyczne, transportowe (DPD, DHL, UPS, Inpost, Poczta Polska, Furgonetka.pl, Epaka.pl, GLS)
  4. Obsługi klienta, pakowania (TimeTrade Piotr Bożek)
  5. Marketingu I reklamy (Facebook, Google, Go.pl)

VI . Jakie prawa przysługują użytkownikowi, który podał nam swoje dane

 1. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe może bezpłatnie zażądać dostępu do danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia oraz możliwości wykonywania prawa do sprzeciwu. Wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres (bok@rexo.com.pl) i wskazać przyczynę swojego żądania. Użytkownik ma prawo do:
  1. Zażądania od nas dostępu do danych, które posiadamy odnośnie jego osoby. Użytkownik zarejestrowany na sklepie ma możliwość wglądu do tych informacji w zakładce moje konto.
  2. Zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  3. Zażądania od nas usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim zostały zebrane.
  4. Zażądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, inaczej ujmując przetwarzanie zostanie ograniczone czasowo w taki sposób, by dane osobowe nie podlegały dalszemu przetwarzaniu ani nie mogły być zmieniane
 2. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych.
 3. Użytkownik ma prawo do zażądać przeniesienia wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie.
 4. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji przed organami nadzorczymi w odniesieniu do ochrony danych osobowych którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

VII . Bezpieczeństwo danych

 1. Firma REXO jako administrator danych dokłada wszelkich starań aby zabezpieczyć Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem. Stosujemy środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Do przetwarzanych danych ma dostęp tylko upoważniony personel.
 2. Strona jest zabezpieczona za pomocą warstwy transmisji danych protokołu tcp/ip, co powoduje, że przesyłane dane są zaszyfrowane I nie możliwe do odczytania przez nieuprawnione osoby.

VIII . Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IX Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika I może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z naszego sklepu www.

X Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie pedzledomakijazu.com/polityka-prywatnosci/
 2. Przeniesienie prawa rozporządzania towarem dochodzi w momencie odbioru towaru przez nabywcę od kuriera (przewoźnika).
 3. Nabywca żąda wystawienia FV, korekty do FV w formie elektronicznej i przesłania ich drogą elektroniczną.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu strony internetowej www.pedzledomakijazu.com oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

XI Zgoda na przesyłanie faktury w formie elektronicznej

Każdy Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.). Podanie adresu email jest jednoznaczne z akceptacją otrzymania faktury w formie elektronicznej. Faktury są wysyłane na adres mailowy są w momencie odebrania przez klienta paczki od kuriera. Faktury nie wymagają pieczątki i podpisu. Faktury korekty są wysyłane w formie elektronicznej i wymagają potwierdzenia otrzymania ze strony nabywcy.